Onze diensten

 

Waterbehandeling

Bij het gebruik van ketelwater vormen corrosie, opkokers en afzettingen in het stoom(ketel)systeem onaanvaardbare risico's voor apparatuur. Corrosie tast de toegepaste materialen zodanig aan dat lekkages ontstaan. Opkokers kunnen ernstige beschadigingen veroorzaken aan oververhitters, turbines en condensaatsystemen. Afzettingen en vervuiling geven verhoogde stookkosten en bij ernstige vervuiling loopt u zelfs het risico dat uw installatie buiten bedrijf moet worden gesteld voor een kostbare chemische reiniging of reparatie.

Ook de gevolgschade door productieverlies mag niet worden onderschat. Kooijman Water- behandeling adviseert een integrale aanpak door middel van een zorgvuldig samengesteld pakket waterbehandelingsproducten. Bij de productkeuze spelen technische en chemische factoren, milieutechnische overwegingen en economische factoren een rol.

 

Wateronderzoek

Om de voortgang van de waterbehandeling te kunnen controleren is het van belang dat er geregeld watermonsters worden genomen.

Hiervoor bezoeken we onze klanten verschillende keren per jaar. Tijdens deze servicebezoeken worden de verschillende waterstromen bemonsterd. Deze watermonsters worden vervolgens ter plaatse geanalyseerd, waarna de resultaten met de verantwoordelijke persoon worden doorgenomen. Op deze manier bent u meteen op de hoogte!

De dosering van de waterbehandelingsproducten kan aan de hand van deze rapportage worden aangepast zodat er niet onnodig veel, of juist te weinig wordt gedoseerd.

Verder wordt tijdens dit bezoek ook de aanwezige behandelingsapparatuur op de juiste werking gecontroleerd.

Conditionering

Additieven voor systeem- en proceswater zijn ideaal om een bepaalde waterkwaliteit in de installatie te waarborgen of te bewerkstelligen. Corrosie door zuurstof, aantasting door bacteriën, kalkafzettingen en erosie zijn natuurlijke processen die allerlei ongemakken kunnen veroorzaken in een werktuigbouwkundige installatie. Enerzijds is er aantasting van leidingwerk, pompen, ketels, expansievaten, etc. anderzijds kunnen er rendementsverliezen optreden door allerlei afzettingen in de installatie.

Door toevoegingen aan het water kan uw installatie beschermd worden tegen dit soort problemen. Er is een breed scala aan additieven toepasbaar welke aan het systeemwater toegevoegd kunnen worden.

Depositonderzoek

Aan de hand van een depositonderzoek kan het mogelijk zijn om de mogelijke oorzaak van vervuiling/aantasting te achterhalen en/of de waterbehandeling aan te passen/te optimaliseren.

Dit kunnen wij ook voor u uitvoeren. Het hieruit volgende resultaat zal met u worden doorgenomen om eventuele onduidelijkheden te verklaren. Vervolgens zal aan de hand van de resultaten een voorstel volgen om het probleem zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

 

Onderhoud

Net als alle andere apparatuur hebben ook waterontharders en doseerpompen geregeld onderhoud nodig.

De door ons geleverde doseerpompen kunnen overigens volstaan met een minimum aan onderhoud.


Voor de kleinere (enkele) waterontharders is een enkele servicebeurt op jaarbasis voldoende. Terwijl het voor de grotere, meer intensiever gebruikte installaties, gezien de bedrijfszekerheid, aan te bevelen valt om twee servicebeurten te laten uitvoeren.

Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Kooijman Waterbehandeling. In geval van storingen zal er zo snel mogelijk worden gezocht naar een snelle oplossing van het probleem!

 

Reiniging

Water bevat, afhankelijk van het type voorbehandeling, een aantal verontreinigingen in de vorm van opgeloste zouten en gassen. Wanneer het water niet of onvoldoende wordt behandeld ontstaat door corrosie of neerslag van hardheidszouten ernstige vervuiling vn de installatie. Het gevolg is schade en verlies van rendement. Chemisch reinigen van de apparatuur is dan onvermijdelijk.afzettingen op vlampijpen

Bij het uitvoeren van chemische reinigingen van koolstofstalen apparatuur met behulp van geïnhibiteerde zuren vormt corrosie door ferri-reductie een bekend risico. In het zuurbad worden ferri-ionen gevormd door de oplossing van ijzeroxides tijdens de zuurbehandeling. Deze corrosie manifesteert zich vaak plaatselijk in de vorm van ernstige putcorrosie.

Bij geringe vervuiling is een in-line reiniging nog een optie. Voordeel hierbij is dat de installatie niet buiten bedrijf hoeft te worden gesteld. Als het toch tot een reiniging komt, dan kunnen we hiervoor een beroep doen op bedrijven welke deze specialistische reiniging kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de vervuiling kan dit proces 1 tot meerdere dagen in beslag nemen.

Uiteraard wordt door middel van een goede waterbehandeling toe te passen dit proces juist geprobeerd om te voorkomen!